KLJUČNA PITANJA ODRŽIVOSTI HRVATSKOG TURIZMA

Izradu studije Ključna pitanja održivosti hrvatskog turizma, inicirao je i organizirao think tank Polazišta i perspektive. Cilj je inicijative prepoznati i rasvijetliti opasnosti i prilike s kojima se suočava naš turizam. Već sada propuštamo realizirati potencijale za koje smo odgovorni i sve više se sudaramo s limitima prostornih, infrastrukturnih, ljudskih i upravljačkih kapaciteta s kojima raspolažemo. Read more about KLJUČNA PITANJA ODRŽIVOSTI HRVATSKOG TURIZMA[…]

NEUPITNI HRVATSKI INTERESI

Ovaj je tekst bio predložak za rasprave o neupitnim hrvatskim interesima na dva sastanka koje je think tank Polazišta i perspektive organizirao u Matici hrvatskoj u Zagrebu. Zapisnici sa sastanaka mogu se naći u rubrici Rasprave a ovdje ga objavljujemo i kao poseban prilog, djelomično dorađen nakon rasprava.